Maturitní zkouška

Informace k maturitní zkoušce ve školním roce 2022-2023

Právní úprava maturitní zkoušky je vymezena zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů. Maturitní zkouška má dvě části, společnou a profilovou. Aby žák vykonal společnou i profilovou část, musí úspěšně složit všechny zkoušky. Žák získá střední vzdělání s maturitní zkouškou, jestliže úspěšně vykoná obě části maturitní zkoušky.

 

Společná část maturitní zkoušky 

Zkouška Předmět a forma zkoušky
1. povinná zkouška Český jazyk a literatura - didaktický test
2. povinná zkouška Cizí jazyk (anglický, německý) nebo matematika - didaktický test
Nepovinná zkouška až 2 zkoušky Cizí jazyk (anglický, německý) - didaktický test
Matematika - didaktický test
Matematika rozšiřující - didaktický test

Žák nemůže konat nepovinnou zkoušku z téhož předmětu, z něhož koná povinnou zkoušku.

Informace o společné části maturitní zkoušky lze nalézt také na webu www.cermat.cz.

Informace k profilové části maturitní zkoušky pro jednotlivé obory vzdělání ve školním roce 2022-2023

Nabídku povinných a nepovinných zkoušek pro profilovou část maturitní zkoušky určuje ředitel školy podle rámcového a školního vzdělávacího programu. Bližší informace nalezenete níže, po kliku na patřičný obor.

Zkoušky a předměty jsou platné pro jarní i podzimní zkušební období.

Zkoušku z cizího jazyka lze nahradit výsledkem standardizované zkoušky podle školského zákona dokládající jazykové znalosti žáka na úrovni B1 nebo úrovni vyšší podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Seznam literatury k výběru titulů pro ústní MZ, okruhy k ústní části společné maturitní zkoušky a další informace jsou k dispozici ke stažení na Google Disku.

Bližší informace k maturitní zkoušce ve školním roce 2022-2023 budou průběžně zveřejňovány. 

Informace k profilové části maturitní zkoušky (pdf)