Proč k nám na SŠ

Velká škola s dlouholetou tradicí rovná se stabilní škola.

Škola poskytuje skvělé zázemí jak svým žákům a studentům, tak i vyučujícím. Naši vyučující jsou lidé, kteří mají svou práci rádi, jsou v ní dobří a mají rádi svoje žáky. Můžeme proto zaručit, že u nás nebudeš jen číslem v třídním výkazu nebo příjmením, velmi totiž dbáme na vstřícný a individuální přístup k žákům, s nimiž jednáme jako s osobnostmi. S tím souvisí i to, že budeš mít možnost podílet se na chodu školy prostřednictvím žákovského parlamentu.

Záleží nám na co nejlepším navazujícím studijním a pracovním uplatnění absolventů, naši vyučující jsou odborníky ve svých oborech, především vyučující odborných předmětů mají velké zkušenosti ze státního i soukromého sektoru a vědí, co je pro naše žáky v pracovní praxi životně důležité, a vědí, jak jim to předat. Časté jsou i přednášky externích odborníků a exkurze do velkých firem a společností.

Soudíme, že jazykové znalosti musejí být testovány a zdokonalovány i v autentických situacích v zahraničí. Na naší škole budeš mít šanci vyrazit na dvou týdenní praxi v anglicky mluvící zemi v rámci programu Erasmus+, máme však také partnerské školy v Německu a Rakousku, které pravidelně navštěvujeme.

Odborné znalosti a dovednosti se nezískávají jen v hodinách, velmi dobrou motivací jsou soutěže, v nichž naši žáci díky důkladné přípravě pravidelně vynikají. Výrazný úspěch v ekonomických soutěžích (Ekonomický tým, Finanční gramotnost, Účetní tým) zajišťuje našim žákům přijetí na vysoké školy bez přijímacích zkoušek. A tyto úspěchy se pravidelně dostavují. Významné plus pro obor obchodní akademie představují cvičné a fiktivní firmy, v nichž si žáci po dobu jednoho roku zkouší, jaké to je, mít svou vlastní firmu se vším, co k ní patří.

Úspěšnost vzdělávání na naší škole nejlépe dokládají zkoušky a certifikáty, které zájemci skládají a získávají během studia. B2 First / FCE, státní zkouška z psaní na klávesnici, certifikát POHODA, mezinárodní Certifikát podnikatelských dovedností (ESP) a certifikát ECDL.

Škola je moderně vybavena (9 počítačových učeben, tělocvična, posilovna, knihovna, jídelna s cenově výhodnými obědy, kantýna), samozřejmostí je plné pokrytí signálem Wi-Fi. Ze složité situace v době distanční výuky jsme vytěžili maximum, jako podporu prezenční výuky jsme převzali práci s platformou Google Classroom, kterou nadále využíváme k ukládání učebních materiálů. Také evidence prospěchu a docházky se již zcela přesunula do digitální formy. Velkou výhodou naší školy je i ideální dostupnost MHD.

Odpovědné jednání, chování a postoje

Zasazujeme se o zlepšování kvality života školy, lokální komunity a společnosti jako celku. Zavazujeme se k odpovědnému a etickému chování v následujících oblastech: ekonomické, sociální a environmentální. Usilujeme o zařazení těchto témat do činností, kde je to žádoucí a společensky prospěšné. Témata jsou zahrnuta do výuky, mezipředmětových vztahů a jsou prezentována na akcích, soutěžích, projektech a ostatních aktivitách školy.

Environmentální výchova

Předmětem environmentální výchovy je výchovné, vzdělávací a osvětové úsilí, které vede každého z nás ke spoluodpovědnosti za současný i budoucí stav přírody, společnosti a za místo, ve kterém každý z nás žije. Upozorňuje na důležitost šetrného využívání tradičních zdrojů energie a ukazuje smysluplnost alternativních zdrojů energie. Klade důraz na péči o životní prostřední, ale také na problémy lidské civilizace.