Projekty a certifikáty

Projekty a certifikáty

Na naší škole se žáci mohou zapojit do následujících projektů, které přispívají k rozvoji jazykových, komunikačních, odborných a matematických dovedností žáků. V průběhu vzdělávání mohou získat certifikáty a osvědčení, které zvyšují jejich uplatnitelnost na trhu práce. 

Národní plán obnovy
Digitalizujeme školu

Podpora školy na vybavení žáků digitálními technologiemi pro jejich rozvoj informatického myšlení a digitálních kompetencí a na rozvoj digitálních kompetencí učitelů prostřednictvím Národního plánu obnovy v rámci realizace komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace.

Plakát projektu (pdf)

Publicita (pdf)

Operační program Jan Amos Komenský

Cílem projektu je přispět k zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání pro všechny žáky prostřednictvím podpůrné pozice školního psychologa, vzdělávání pedagogických pracovníků, spolupráce a podpora při zavádění inovativních metod ve vzdělávání žáků střední školy a studentů vyšší odborné školy.

Plakát projektu (pdf)

 

 

Zahraniční pracovní stáž studentů v rámci programu Erasmus+

Účastník stáže získá certifikát Europass Mobility, který prokazuje kvality žáka. Poskytuje potenciálnímu zaměstnavateli, případně vysoké škole, podrobné informace o zahraničních zkušenostech a kompetencích, které si žák na pracovní stáži osvojil včetně referencí od zaměstnavatele. Certifikát ADC College dokládá úspěšné ukončení stáže.

Naše škola obdržela akreditaci programu Erasmus+ do roku 2027, takže naši žáci a studenti mají každoročně možnost účastnit se dvoutýdenních stáží s desetidenní odbornou praxí ve firmách.

Certifikát Cambridge English Language Assessment (B2 First)

Nejrozšířenější zkouška z anglického jazyka úrovně B2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (všeobecně známá jako FCE). Úroveň znalostí a dovedností garantuje University of Cambridge – jedna z nejprestižnějších univerzit na světě. Certifikát je celosvětově uznávaný a rozšiřuje možnosti žáka pro práci a život v anglicky mluvících zemích i další studium v angličtině.

NPI
Státní zkouška z grafických disciplín

Úspěšným absolvováním získá žák oboru vzdělání obchodní akademie a ekonomické lyceum vysvědčení o státní zkoušce, která dokládá znalosti a dovednosti z písemné komunikace. Státní zkouška z grafických disciplín je obecně velmi známá a uznávaná mezi zaměstnavateli a garantuje kompetence držitele pro práci v administrativě.

ESP
Certifikát podnikatelských dovedností (ESP – Entrepreneurial Skills Pass)

Certifikát podnikatelských dovedností je unikátní mezinárodní kvalifikace, která žákům třetích ročníků oboru vzdělání obchodní akademie v předmětu Cvičná firma potvrzuje, že získali potřebné znalosti, dovednosti a zkušenosti, aby mohli založit firmu nebo se stali úspěšnými zaměstnanci. Certifikát ESP je uznávaný firmami, předními vzdělávacími institucemi, mezinárodními organizacemi a Evropskou unií. Držitelům otevírá dveře k realizaci jejich podnikatelských nápadů, kariérnímu rozvoji a dalším vzdělávacím příležitostem. 

JA Studentská firma

Studenti si v průběhu jednoho školního roku vyzkouší celý proces podnikání a to od jeho založení, vymyšlení produktu, výrobu, prodej a likvidaci firmy formou výuky „learning-by-doing“. Mohou se v rámci předmětu účastnit řady akcí pro další rozvoj jejich odborných znalostí např. workshopů, Innovation Campů, webinářů, veletrhů, národních a mezinárodních soutěží. 

Pohoda
Certifikát k doložení praktických dovedností v účetním softwaru Pohoda

Součástí výuky oboru vzdělání obchodní akademie a ekonomické lyceum je práce s účetním a ekonomickým softwarem. Od roku 2021 jsme součástí POHODOVÉ školy. Žáci mohou pod záštitou výrobce programu firmou Stromware, s. r. o. získat certifikát, který jim bude sloužit k doložení jejich praktických dovednosti v účetním softwaru POHODA. Program POHODA využívají k vedení účetnictví podnikatelské subjekty, společnosti, příspěvkové i neziskové organizace. Certifikace usnadní žákům vstup na pracovní trh a zvýší jejich konkurenceschopnost.

Certifikát European Certification of Digital Literacy (ECDL)

Mezinárodně uznávaný doklad, který může být cestou, jak snadno, rychle a důvěryhodně doložit úroveň vlastních digitálních znalostí a dovedností. Formou praktických zkoušek v reálném prostředí jsou ověřovány digitální znalosti a dovednosti žáků z různých oblastí (vyhledávání a hodnocení informací, zpracování textu, používání databází aj). Počet a druh zkoušek si žák volí sám podle svých schopností a zájmů.

Od školního roku 2022/2023 je škola akreditovaným střediskem mezinárodního konceptu ECDL. Žáci školy mohou vykonat zkoušky z dílčích ECDL modulů přímo ve škole a bez zpoplatnění zkoušky v případě prvního pokusu. 

The Duke of Edinburgh's International Award (DofE)

Od ledna 2024 se naše škola zapojila do prestižního programu neformálního vzdělávání The Duke of Edinburgh's International Awards (DofE), který založil před více než 60 lety princ Philip, vévoda z Edinburghu. Mezinárodní cena vévody z Edinburghu je celosvětový program, který funguje ve více než 130 zemích.

Zapojení do programu je výzva pro každého od 14 do 24 let. Jedná se o dobrovolné volnočasové neformální vzdělávání, ve kterém si účastníci splní cíle ve 3 oblastech: pohyb, dovednost a dobrovolnictví. Následuje expedice v přírodě. V závěru programu účastnící získají na slavnostní ceremonii odznak a certifikát.

Co přináší DofE mladým lidem?

  • samostatnost, vytrvalost a kreativitu
  • schopnost řešení problémů a zvládání nových situací
  • zlepšení fyzické kondice a zdraví
  • zapojení se do dobrovolnictví a komunitního života
  • zvýšení zájmu o životní prostředí
  • zlepšení emoční pohody