Projekty a certifikáty

Projekty a certifikáty

Na naší škole se žáci mohou zapojit do následujících projektů, které přispívají k rozvoji jazykových, komunikačních, odborných a matematických dovedností žáků. V průběhu vzdělávání mohou získat certifikáty a osvědčení, které zvyšují jejich uplatnitelnost na trhu práce. 

Národní plán obnovy
Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

MŠMT společně s NPI a neziskovými organizacemi realizuje Národní plán doučování. Jedná se o dlouhodobý program, který si klade za cíl zmírnit negativní dopady distanční výuky, která probíhala v důsledku pandemie COVID-19.

Doučování je průběžně realizováno pro žáky 1.-4. ročníků všech oborů vzdělání. Nejedná se o dlouhodobé kontinuální doučování, ale o cílené intenzivní doučování žáků vedoucí k rozvoji jejich znalostí a dovedností v určeném období po návratu k prezenční výuce.

Operační program Jan Amos Komenský

Cílem projektu je přispět k zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání pro všechny žáky prostřednictvím podpůrné pozice školního psychologa, vzdělávání pedagogických pracovníků, spolupráce a podpora při zavádění inovativních metod ve vzdělávání žáků střední školy a studentů vyšší odborné školy.

Plakát projektu (pdf)

 

 

Zahraniční pracovní stáž studentů v Dublinu v rámci programu Erasmus+

Účastník stáže získá certifikát Europass Mobility, který prokazuje kvality žáka. Poskytuje potenciálnímu zaměstnavateli, případně vysoké škole, podrobné informace o zahraničních zkušenostech a kompetencích, které si žák na pracovní stáži osvojil včetně referencí od zaměstnavatele. Certifikát ADC College dokládá úspěšné ukončení stáže.

Naše škola obdržela akreditaci programu Erasmus+ do roku 2027, takže naši žáci a studenti mají každoročně možnost účastnit se dvoutýdenních stáží v Dublinu s desetidenní odbornou praxí ve firmách.

C park
Certifikát Cambridge English Language Assessment (B2 First)

Nejrozšířenější zkouška z anglického jazyka úrovně B2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (všeobecně známá jako FCE). Úroveň znalostí a dovedností garantuje University of Cambridge – jedna z nejprestižnějších univerzit na světě. Certifikát je celosvětově uznávaný a rozšiřuje možnosti žáka pro práci a život v anglicky mluvících zemích i další studium v angličtině.

NPI
Státní zkouška z grafických disciplín

Úspěšným absolvováním získá žák oboru vzdělání obchodní akademie a ekonomické lyceum vysvědčení o státní zkoušce, která dokládá znalosti a dovednosti z písemné komunikace. Státní zkouška z grafických disciplín je obecně velmi známá a uznávaná mezi zaměstnavateli a garantuje kompetence držitele pro práci v administrativě.

ESP
Certifikát podnikatelských dovedností (ESP – Entrepreneurial Skills Pass)

Certifikát podnikatelských dovedností je unikátní mezinárodní kvalifikace, která žákům třetích ročníků oboru vzdělání obchodní akademie v předmětu Cvičná firma potvrzuje, že získali potřebné znalosti, dovednosti a zkušenosti, aby mohli založit firmu nebo se stali úspěšnými zaměstnanci. Certifikát ESP je uznávaný firmami, předními vzdělávacími institucemi, mezinárodními organizacemi a Evropskou unií. Držitelům otevírá dveře k realizaci jejich podnikatelských nápadů, kariérnímu rozvoji a dalším vzdělávacím příležitostem. 

JA Studentská firma

Studenti si v průběhu jednoho školního roku vyzkouší celý proces podnikání a to od jeho založení, vymyšlení produktu, výrobu, prodej a likvidaci firmy formou výuky „learning-by-doing“. Mohou se v rámci předmětu účastnit řady akcí pro další rozvoj jejich odborných znalostí např. workshopů, Innovation Campů, webinářů, veletrhů, národních a mezinárodních soutěží. 

Pohoda
Certifikát k doložení praktických dovedností v účetním softwaru Pohoda

Součástí výuky oboru vzdělání obchodní akademie a ekonomické lyceum je práce s účetním a ekonomickým softwarem. Od roku 2021 jsme součástí POHODOVÉ školy. Žáci mohou pod záštitou výrobce programu firmou Stromware, s. r. o. získat certifikát, který jim bude sloužit k doložení jejich praktických dovednosti v účetním softwaru POHODA. Program POHODA využívají k vedení účetnictví podnikatelské subjekty, společnosti, příspěvkové i neziskové organizace. Certifikace usnadní žákům vstup na pracovní trh a zvýší jejich konkurenceschopnost.

Certifikát European Certification of Digital Literacy (ECDL)

Mezinárodně uznávaný doklad, který může být cestou, jak snadno, rychle a důvěryhodně doložit úroveň vlastních digitálních znalostí a dovedností. Formou praktických zkoušek v reálném prostředí jsou ověřovány digitální znalosti a dovednosti žáků z různých oblastí (vyhledávání a hodnocení informací, zpracování textu, používání databází aj). Počet a druh zkoušek si žák volí sám podle svých schopností a zájmů.

Od školního roku 2022/2023 je škola akreditovaným střediskem mezinárodního konceptu ECDL. Žáci školy mohou vykonat zkoušky z dílčích ECDL modulů přímo ve škole a bez zpoplatnění zkoušky v případě prvního pokusu.