Ekonomicko-právní činnost

68-41-N/03, Ekonomicko-právní činnost 

Délka studia: 3 roky

Forma studia: denní, dálková (konzultace dálkové formy studia probíhají každý pátek odpoledne a dvakrát za semestr v sobotu podle aktuálního rozvrhu).

Školné: 2 500 Kč/rok
Školné se vybírá pouze bezhotovostně, a to na účet vedený u KB Brno-město, č.ú.: 6876330247/0100
Variabilní symbol: číslo přihlášky + rok nástupu (poslední dvojčíslí roku)

Podmínky pro přijetí: ukončené střední vzdělání s maturitní zkouškou

Charakteristika vzdělávacího programu

 • praktická orientace a důraz na využití teoretických poznatků v ekonomické, právní a administrativní oblasti
 • nezbytný teoretický základ z oblasti soukromého práva, pracovního práva, DPH, daně z příjmu a ostatních přímých daní, účetnictví, podnikové ekonomiky, finančního řízení
 • výuka cizího jazyka pro hospodářskou praxi s možností složit mezinárodně uznávaný certifikát
 • zpracování případových studií a projektů
 • vysoký podíl odborné praxe (18 týdnů u denního studia)
 • učební plán (pdf, 201 kB) pro denní studium
 • učební plán (pdf, 214 kB) pro dálkové studium

Odborné kompetence absolventa

 • vysoká úroveň právního vědomí
 • efektivní spolupráce na tvorbě právních dokumentů, orientace v obchodně právní problematice
 • zpracování daňových přiznání a optimalizace daňové povinnosti poplatníka
 • zpracování účetní agendy alespoň v jednom účetním programu
 • velmi dobré znalosti anglického jazyka a dalšího volitelného jazyka (německého, francouzského a ruského jazyka)
 • kompetence a profil absolventa (pdf, 83 kB)

Možnosti uplatnění absolventa v praxi

 • v pozicích s povahou manažersko-právních činností, manažersko-ekonomických činností a veřejně-správních činností
 • pracovník účetního oddělení firmy, pracovník účetní a daňové kanceláře, samostatný účetní v menším podniku
 • samostatný pracovník správy pohledávek
 • finanční manažer/ekonom v malém a střední podniku
 • pracovník finanční správy
 • uplatnění absolventa (pdf, 134 kB)