Společenská odpovědnost

Společenská odpovědnost představuje dobrovolný závazek chovat se v rámci své činnosti odpovědně k prostředí i společnosti. Zasahuje do oblasti ekonomické, sociální a environmentální. Je založena na dobrovolnosti, důvěryhodnosti a má dlouhodobý charakter. Společenská odpovědnost je závazek, který je naplňován zaměstnanci a stanovuje zásady, hodnoty a vzorce chování při veškeré činnosti školy. Společenská odpovědnost se netýká pouze zaměstnanců, žáků a studentů, ale i jejich rodičů a společně tak tvoří jednu komunitu.

Základní hodnoty společenského chování

  • Objektivnost

Uplatňujeme princip spravedlnosti a nestrannosti. Kritéria hodnocení jsou předem dána, důsledně dodržována a všem dostupná.

  • Rovné příležitosti

Uplatňujeme rovný přístup k žákům, studentům, pedagogům a ostatním zaměstnancům školy, a to bez ohledu na jejich národnost, rasu, sexuální orientaci či náboženské vyznání.

  • Právo na soukromí

Chráníme osobní údaje všech zaměstnanců, žáků a studentů a poskytujeme stejný prostor všem pro plnění úkolů.

  • Transparentnost

Všechny činnosti školy a její rozhodnutí jsou v souladu s platnou legislativou. K zveřejňování informací využíváme příslušené informační zdroje (například webovou stránku školy).

  • Humanita a demokracie

Pedagogové jednají na základě principů humanity a demokracie a tyto principy se snaží prosazovat a seznamovat s nimi své žáky a studenty.

  • Seberealizace

Všichni zaměstnanci školy mají právo na seberealizaci – respektují svoji osobnost i osobnosti ostatních.

  • Podpora

Pedagogové podporují rozvoj schopností a dovedností žáků a studentů podle jejich možností s ohledem na jejich věk a vývojové potřeby. Vždy upřednostňují laskavý přístup, ochotu pomoci a respektují svobodu myšlení.

  • Spolupráce

Školou prostupuje duch tolerance, solidarity a spolupráce. Kolegialita a otevřená komunikace vede k předcházení možných konfliktů. Kolektivní práce mezi žáky a pedagogy, pedagogy navzájem a rodiči se odráží v pozitivní atmosféře školy.

Odpovědné jednání, chování a postoje

Zasazujeme se o zlepšování kvality života školy, lokální komunity a společnosti jako celku. Zavazujeme se k odpovědnému a etickému chování v následujících oblastech: ekonomické, sociální a environmentální. Usilujeme o zařazení těchto témat do činností, kde je to žádoucí a společensky prospěšné. Témata jsou zahrnuta do výuky, mezipředmětových vztahů a jsou prezentována na akcích, soutěžích, projektech a ostatních aktivitách školy.