Ekonomické lyceum –⁠ projektová výuka

Kód a obor vzdělání 78-42-M/02, Ekonomické lyceum
Délka studia čtyřleté
Dosažený stupeň vzdělání střední vzdělání s maturitní zkouškou
Způsob ukončení a certifikace MATURITNÍ ZKOUŠKA, vysvědčení o maturitní zkoušce
Forma studia denní

Profil absolventa a možnosti uplatnění

Naše inovativní lyceum umožňuje žákům utvářet svou budoucnost dle vlastních preferencí. Nabízíme výběrové semináře, nejmodernější metody výuky a možnost maturity formou komplexní práce. Klademe důraz na kritické myšlení, cizojazyčné dovednosti, kreativitu a spojení teorie s praxí. Absolventi mají otevřené dveře ke špičkovým univerzitám i manažerským pozicím v ekonomii a obchodu, kde uplatní své dovednosti a průlomové myšlenky. Absolvent si během studia osvojí široké spektrum znalostí v oblasti jazyků, všeobecně vzdělávacích předmětů, odborných ekonomických předmětů a dovedností v práci s moderní komunikační technikou.

Absolvent získá všeobecný přehled a má tak možnost vybírat si ze široké nabídky studijních oborů na ekonomických, humanitních, pedagogických, právnických i technických fakultách vysokých škol. 

Pokud se absolvent rozhodne ve studiu na vysoké škole dále nepokračovat, má nejlepší předpoklady pro uplatnění na trhu práce v oblasti bankovních a finančních služeb, velmi dobře se uplatní v administrativě, stejně tak jako referent ve státní správě. Absolvent nalezne také práci v oblasti cestovního ruchu a je schopen pracovat v agenturách provádějících marketingovou činnost aj.

Získané vědomosti, dovednosti a návyky z oblasti všeobecného vzdělání a základy odborného ekonomického vzdělání vytvářejí vhodné předpoklady pro rychlé zapracování absolventa v praxi a pro jeho kvalitní uplatnění. Absolvent je rovněž velmi dobře připraven rozvíjet vlastní podnikatelské aktivity.

Kompetence absoloventa:

 • získání komplexních znalostí a dovedností pro úspěšné zvládnutí studia na vysoké škole,
 • schopnost vykonávat odborné, organizační, obchodně-podnikatelské a řídící činnosti,
 • schopnost výborné komunikace v cizojazyčném prostředí ústně i písemně ve dvou světových jazycích,
 • schopnost pracovat v týmu a jednat s lidmi,
 • schopnost efektivně vyhledávat a zpracovávat informace,
 • znalost důležitých právních norem, jejich vyhledávání a práce s nimi,
 • znalost účetnictví a ekonomické problematiky,
 • schopnost práce s vybraným softwarovým vybavením,
 • vysoká motivace k sebevzdělávání a pochopení životního významu poznání,
 • vyšší konkurenceschopnost a flexibilita na trhu práce,
 • schopnost využívání základních marketingových metod,
 • znalost problematiky manažerských činnosti,
 • schopnost zpracování písemností podle pravidel normalizované úpravy,
 • schopnost práce se základním a aplikačním programovým vybavením PC.

Nabízíme:

 • mezinárodní vzdělávací trendy umožňující hladký přechod na zahraniční univerzity,
 • mezipředmětové propojení od humanitního přes přírodovědné po odborné (ekonomické), a tím možnost vidět věci v souvislostech,
 • jedinečná individuální profilace díky široké škále volitelných předmětů,
 • umění sebeprezentace – možnost vyniknout svou kompetentností,
 • umění správné argumentace a vyjednávání,
 • osvojení způsobů, jak vyhledávat a zpracovávat informace a kriticky vyhodnocovat jejich zdroje,
 • možnost pracovat v týmech a skupinách,
 • učitel, který se posouvá spíše do role průvodce, poradce, kouče,
 • kvalitní výuku anglického a německého jazyka,
 • zapojení do projektu Erasmus+ formou 14denní stáže na Maltě,
 • účast v projektu Firemní praktikum s německou školou Wirtschaftsgymnasium Andreas-Schneider Schule Heilbronn,
 • možnost vykonat státní zkoušku z psaní na klávesnici,
 • zapojení do projektů a soutěží v regionální i celorepublikové úrovni,
 • možnost získat certifikát ECDL, FCE/B2 First,
 • odborné exkurze doma i v zahraničí,
 • odborné učebny pro výuku cizích jazyků, odborných předmětů, informačních technologií a psaní na klávesnici.

Učební plán

Učební plán (pdf)