Projekt „Žít v pravdě“

Od září do konce listopadu školního roku 2023/2024 jsme realizovali se studentkami a studenty VOŠ 1.EPA, čili ekonomicko-právní činnosti, v rámci modulové výuky Základů práva a Soukromého práva, dobrovolný projekt „Žít v pravdě“. V jeho rámci jsme 32 hodin věnovali inovativním metodám a formám výuky, včetně heuristických metod, komparovali jsme mediální výstupy týkající se dané problematiky a uspořádali studentskou konferenci na předmětné téma, vnořené do mezinárodních událostí. Anoncovali jsme ho jako projekt zaměřený zejm. proti antisemitismu a mediálním dezinformacím rozmanitých oblastí, který si kladl za cíl podporu osobnostního a sociálního rozvoje, včetně upevnění žádoucích hodnotových postojů. Studující rozvíjeli kreativitu a samostatnost při řešení odborné problematiky základních lidských práv s průnikem do soukromého práva a s trvalým zřetelem k hodnotám, na nichž český právní řád, jako součást západní civilizace, spočívá.

Garantka akce: JUDr. Eva Klusáčková